Środowisko

Opinia Inspektora ochrony radiologicznej dotycząca ochrony przed promieniowaniem jonizującym
1 stycznia 2020 – 31 grudnia 2020 rok ( 12 miesięcy )
SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA dr n.med.Jarosław Doliński
43 – 303 Bielsko – Biała, ul. Cieszyńska 132

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo Atomowe zgodnie nowelizacją z art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1593)
I. Wykaz źródeł promieniowania
Jednostka wyposażona w aparaty RTG (lampy rentgenowskie):
• Stomatologiczny punktowy KODAK 2200 firmy KODAK – decyzja nr 182/2011 z dnia 16 maja 2011
• Stomatologiczny panoramiczny KODAK 9000 C 3D firmy KODAK – decyzja nr 182/2011 z dnia 16 maja 2011

Jednostka posiada zaopiniowane projekty osłon stały i zezwolenia na uruchomienie następujących pracowni .
Udokumentowane pomiary rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego w otoczeniu aparatu.

II. Pracownie RTG w/w jednostce jest terenem nadzorowanym.
Teren ten ogranicza się do pomieszczeń zgodnie z projektem osłon stałych : Gabinet RTG .
W trakcie wykonywania ekspozycji mogą przebywać tylko osoby zatrudnione w jednostce i zakwalifikowane do kategorii „B” oraz pacjent.
Granice terenu nadzorowanego oznakowane zgodnie z w/w rozporządzeniem, na drzwiach do wymienionych pomieszczeń umieszczone tabliczki informacyjne.

Teren ten jest zabezpieczony przed niespodziewanym wejściem osób postronnych/ drzwi otwierają się klamką od wewnątrz. Nad drzwiami oświetlenie ostrzegawcze.

III. W Jednostce prowadzona jest dozymetria indywidualna proponowane ograniczniki dawek do 6 mSv na rok.
Personel zakwalifikowany do kategoria narażeni „B”.
Z wyników dozymetrii indywidualnej za okres 1.01. 2020 do 31.12. 2020 r – brak wskazań do zmiany kategorii narażenia .
Ewidencja dawek po uzyskaniu odczytów z bieżącego okresu pomiarowego – zostanie przekazana do kierownika jednostki.
Personel zakwalifikowany do dozymetrii indywidualnej na bieżąco informowany o otrzymanych wynikach
Personel na posiada aktualne szkolenie w zakresie

Dokumenty wymagane przepisy aktualizowane na bieżąco / personel potwierdzał zapoznanie
.- wykaz aktów prawnych
- zakładowy plan postępowania awaryjnego
- program zapewnienia jakością